Algemene leveringsvoorwaarden VM Hold BV (Trema.)

Versie 2 geldend vanaf 25/11/2019

 

 1. Toepassing

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, facturen, opdrachten en overeenkomsten tussen VM Hold (Trema.) en ieder persoon die diensten afneemt (opdrachtgever).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden bij loutere opdrachtverstrekking aan VM Hold (Trema.). Indien deze bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of deze voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden geen kennis heeft kunnen nemen, dient u VM Hold (Trema.) hiervan direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen. VM Hold (Trema.) zal u per kerende de van toepassing zijnde voorwaarden doen toekomen.

1.3 Afwijkingen van de voorliggende algemene voorwaarden zijn enkel en uitsluitend mogelijk mits het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van VM Hold (Trema.).

1.4 De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een artikel of bepaling van voorliggende algemene voorwaarden brengt niet de ongeldigheid of nietigheid van de overige artikelen of bepalingen met zich mee.

 

 1. Aanbiedingen – bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van VM Hold (Trema.) zijn vrijblijvend en binden VM Hold (Trema.) slechts in zoverre zij ondertekend zijn door een wettelijk vertegenwoordiger van VM Hold (Trema.) of door de levering en facturatie van de diensten.

2.2 Alle aanbiedingen van VM Hold (Trema.) zijn geldig gedurende een termijn van 3 maanden.

2.3 VM Hold (Trema.) kan nooit worden gebonden aan de aanbiedingen, indien de aanbieding of een onderdeel ervan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, die de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen.

2.4 De overeenkomst komt slechts tot stand op het moment en door de ondertekening voor akkoord door de opdrachtgever van de aanbieding of het contract en de tegenondertekening voor akkoord door VM Hold (Trema.) of door de levering en facturatie van de diensten door VM Hold (Trema.). VM Hold (Trema.) is nooit gebonden aan de aanvaarding door de opdrachtgever die afwijkt van het aanbod gedaan in de aanbieding van VM Hold (Trema.).

2.5 Aanvulling op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts tot stand komen mits het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van VM Hold (Trema.).

2.6 Ingeval de bestelling om eender welke reden door de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het bedrag van de geannuleerde bestelling. Ingeval de werkelijk geleden schade evenwel groter is dan voormeld percentage, dan heeft VM Hold (Trema.) recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

 

 1. Uitvoeringsmodaliteiten

3.1 De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

3.2 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. VM Hold (Trema.) zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. VM Hold (Trema.) geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

3.3 Het rapport wordt in het Nederlands opgesteld en digitaal in PDF formaat ter beschikking gesteld.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle aangeboden prijzen van de VM Hold (Trema.) zijn geldig gedurende 3 maanden. Prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen.

4.2 Ingeval van forfaitaire prijzen, kunnen toch steeds verrekeningen worden aangerekend ingeval de bestekken, plannen en/of meetstaten fouten of leemten bevatten of ingeval de voorziene diensten worden gewijzigd. Zelfs ingeval van een absoluut forfait, kunnen de wijzigingen en de daarvoor verschuldigde prijzen worden bewezen met alle middelen van recht.

4.3 De prijzen worden opgesteld op basis van een werkdag (maandag t.e.m. vrijdag met uitzondering van feestdagen) binnen de normale werkuren. Reistijd en reiskosten zijn inbegrepen.

4.4  Prijsherziening – de maandelijkse vergoeding zal in januari geïndexeerd worden in functie van de evolutie de ABEX index volgens de formule: P = P0 * ABEX / ABEX start waarbij P de nieuwe prijs is, ABEX de actuele waarde van de ABEX op 1 januari en ABEX start de ABEX waarde is op het moment van ondertekening van het contract.

 

 1. Uitvoeringstermijnen

5.1 De overeenkomst tussen VM Hold (Trema.) en de opdrachtgever wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

5.2 Alle leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds uitgedrukt in werkdagen.

5.3 Alle leverings- en uitvoeringstermijnen zijn bij benadering uitgedrukt, zodat zij enkel bij wijze van inlichting  worden meegedeeld.

5.4 Alle leverings- en uitvoeringstermijnen vangen slechts aan nadat de opdrachtgever alle gegevens ter beschikking heeft gesteld waarvan VM Hold (Trema.) heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn.

5.5 De loutere overschrijding van een termijn door VM Hold (Trema.) impliceert niet van rechtswege de aansprakelijkheid van deze laatste en geeft de opdrachtgever niet van rechtswege recht op een vertragingsvergoeding of vergoeding van enige vorm van schade, noch op ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever VM Hold (Trema.) steeds eerst bij aangetekende brief in gebreke te stellen en vervolgens nog een redelijke termijn te gunnen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. Overmacht – onvoorziene omstandigheden

6.1 VM Hold (Trema.) kan zich steeds beroepen op overmacht, een vreemde oorzaak en/of daden van derden waarvoor VM Hold (Trema.) niet instaat om zich te vrijwaren voor elke desgevallende aansprakelijkheid wegens elke gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering of laattijdige uitvoering van de overeenkomst of verbintenis. Daden of tekortkomingen van leveranciers of onderaannemers worden bij uitbreiding contractueel beschouwd als een geval van vreemde oorzaak waarvoor VM Hold (Trema.) niet aansprakelijk is. Ook onvoorziene omstandigheden die het evenwicht van de overeenkomst in het gedrang brengen en de uitvoering ervan duurder of moeilijker of onmogelijk maken, worden bij uitbreiding contractueel beschouwd als een geval van vreemde oorzaak waarvoor VM Hold (Trema.) niet aansprakelijk is.

6.2 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of verbintenis om de voormelde redenen duurder of moeilijker wordt, dan heeft VM Hold (Trema.) recht op herziening van prijzen en termijnen.

6.3 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst om voormelde redenen tijdelijk onmogelijk wordt, dan wordt de uitwerking van de overeenkomst van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking.

 

 1. Betalingen

7.1 Alle schulden zijn betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van VM Hold (Trema.) en alle betalingen dienen te geschieden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan inhoudingen uit te voeren op de bedragen van de facturen. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan enige compensatie of verrekening uit te voeren tussen de bedragen van de facturen en de bedragen of vergoedingen die VM Hold (Trema.) eventueel is verschuldigd.

7.3 Alle bezwaren en protesten tegen facturen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven en binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de opdrachtgever wordt geacht de factuur integraal te hebben aanvaard.

7.4 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke interestvoet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties hoger is, in welk geval deze laatste interestvoet van toepassing is, en dit voor elke reeds begonnen maand en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van VM Hold (Trema.) om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle (buiten)gerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

7.5 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en worden alle door de opdrachtgever nog verschuldigde bedragen, met inbegrip van nog niet vervallen bedragen, onmiddellijk opeisbaar en heeft VM Hold (Trema.) naar keuze het recht om diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat VM Hold (Trema.) daarbij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

 

 1. Opschorting – ontbinding

8.1 Ingeval VM Hold (Trema.) wegens overmacht, vreemde oorzaak, daden of tekortkomingen van derden of onvoorziene omstandigheden in de onmogelijkheid blijkt om de overeenkomst uit te voeren, of de uitvoering duurder of moeilijker wordt, dan is VM Hold (Trema.) gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8.2 Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is VM Hold (Trema.) gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden ingeval de niet, niet volledige of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever dit rechtvaardigt.

8.3 Ingeval van dreigend of effectief faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of elke wijziging van de toestand van de opdrachtgever waardoor zijn continuïteit of solvabiliteit in het gedrang komt, is VM Hold (Trema.) gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

8.4 In  alle gevallen waarin VM Hold (Trema.) o.a. krachtens de voorliggende algemene voorwaarden gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen, vindt de ontbinding plaats van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief.

8.5 In alle gevallen waarin VM Hold (Trema.) o.a. krachtens de voorliggende algemene voorwaarden gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen, is VM Hold (Trema.) nooit gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade geleden door de opdrachtgever of derden.

 

 1. Aansprakelijkheid – klachten

9.1 Alle verbintenissen van VM Hold (Trema.) zijn inspanningsverbintenissen, behoudens andersluidende bepalingen.

9.2 De diensten worden geacht definitief te zijn aanvaard indien door de opdrachtgever geen opmerkingen worden geformuleerd bij aangetekende brief binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de uitvoering of na de ontdekking van een gebrek of tekortkoming.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of de tekortkoming te geven, zodat de VM Hold (Trema.) in staat is adequaat te reageren. Indien komt vast te staan dat de klacht zonder grond is, zijn alle kosten die betrekking hebben op of voortvloeien uit de klacht integraal ten laste van de opdrachtgever.

9.3 Alle voormelde termijnen zijn vervaltermijnen en bovendien is elke rechtsvordering die betrekking heeft op of voortvloeit uit een gebrek of tekortkoming slechts ontvankelijk indien de rechtsvordering wordt ingesteld binnen een termijn van één jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval.

9.4 In alle gevallen waarin VM Hold (Trema.) aansprakelijk is of zou kunnen zijn, is de aansprakelijkheid steeds beperkt als volgt:

 1. de aansprakelijkheid geldt enkel en uitsluitend ingeval van een opzettelijke fout of bedrog in de geleverde diensten;
 2. de aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de dekking verleend door de verzekeraar(s) van VM Hold (Trema.); VM Hold BV (Trema.) verklaart hierbij afdoende te zijn verzekerd voor de geleverde diensten bij een door het FSMA erkende verzekeringsmaatschappij;
 3. de aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de directe schade aan de geleverde diensten. VM Hold (Trema.) is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfseconomische schade van welke aard ook.

 

 1. Geschillenregeling

10.1. Alle overeenkomsten, verbintenissen of andere rechtsrelaties waarbij VM Hold (Trema.) partij is, zijn enkel en uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van elk ander rechtstelsel.

10.2. Alle geschillen die betrekking hebben op of voortvloeien uit de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van overeenkomsten, verbintenissen of andere rechtsrelaties waarbij VM Hold (Trema.) partij is, behoren enkel en uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement van haar maatschappelijke zetel. Die territoriale bevoegdheidsregeling geldt ook ingeval van een procedure in kortgeding. VM Hold (Trema.) heeft echter steeds de mogelijkheid om een andere rechtbank te vatten.